Efekty kształcenia

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ

studiów podyplomowych, zatwierdzone na Radzie Wydziału Filologicznego dnia 15 marca 2019

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

obowiązują od roku akademickiego 2019/2020

  1. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych: na poziomie 7
  2. Umiejscowienie studiów z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki: dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk humanistycznych
  3. Profil studiów podyplomowych: ogólnoakademicki
  4. Ogólne cele kształcenia:

Celem Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa jest przygotowanie absolwenta do pracy na różnego typu stanowiskach związanych z animacją literatury i czytelnictwa, przetwarzaniem, opracowaniem, organizowaniem i udostępnianiem dokumentów i informacji; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy w bibliotekach publicznych i naukowych. Kompetencje absolwenta mogą być również przydatne w innych instytucjach kultury, takich jak księgarnie, wydawnictwa, archiwa, domy kultury. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

  1. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów uczenia się uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego:

W procesie definiowania efektów uczenia się uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne mają umożliwić absolwentom podniesienie kwalifikacji, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanej pracy, a także na znalezienie zatrudnienia w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej i kultury.

  1. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów licencjackich i magisterskich (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa).


Symbol* opisu charakterystyk
II stopnia PRK

OPIS CHARAKTERYSTYK
II STOPNIA PRK

Symbol**

efektu uczenia się

OPIS ZAKŁADANYCH
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

P7S_WG

W pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek studiów – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim

SP7_WG01

w pogłębionym stopniu – interdyscyplinarność bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, czytelnictwa i nauk o książce i informacji; wybrane

fakty i zjawiska, metody i teorie wyjaśniające

złożone zależności między

nimi, stanowiące zaawansowaną

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych, wynikających z programu kształcenia

SP7_WG02

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk społecznych i humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju

SP7_WG03

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, terminologię i metodologię oraz kierunki rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa, informatologii, czytelnictwa i form jego upowszechniania, animacji; normy, procedury i techniki stosowane w różnych obszarach działalności informacyjnej i bibliotekarskiej oraz z zakresu stosowania prawa w bibliotece (ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, podstaw prawa autorskiego oraz prawnych aspektów zarządzania instytucjami informacji i książki)

SP7_WG04

typologię i zadania poszczególnych bibliotek,

rolę i zadania bibliotekarza we współczesnej bibliotece jako instytucji kultury

SP7_WG05

problematykę współczesnego rynku wydawniczo-księgarskiego oraz najważniejszych źródeł informacji o publikacjach

SP7_WG06

specyfikę typów dokumentów oraz źródła wpływów zbiorów, techniki gromadzenia i selekcji księgozbiorów bibliotecznych oraz podstawowe procesy biblioteczne

SP7_WG07

procesy historycznoliterackie (rodzaje, gatunki literackie oraz reprezentantów poszczególnych epok historycznoliterackich) oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami czytelników i użytkowników informacji

P7S_WK

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

SP7_WK01

SP7_WK02

Dylematy, potrzeby i zagrożenia współczesnej cywilizacji i kultury

podstawowe zasady działalności bibliotecznej i informacyjnej (w tym: ekonomiczne, prawne i etyczne); metody zarządzania oraz możliwości ich zastosowania w instytucjach związanych z książką i informacją; usługi biblioteczne i informacyjne, przydatność różnych procedur i technik w organizacji bibliotek, instytucji książki i informacji

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

P7S_UW

wykorzystywać posiadaną wiedzę

– formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,

– przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku studiów o profilu praktycznym

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim

formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku studiów o profilu praktycznym

SP7_UW01

wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu animacji czytelnictwa, informacji naukowej i bibliotekarstwa w zadaniach bibliotecznych

SP7_UW02

tworzyć poprawne opisy bibliograficzne i rzeczowe dokumentów oraz redagować spisy bibliograficzne

SP7_UW03

posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi w realizacji zadań zawodowych

SP7_UW04

swobodnie poruszać się w sieciowych zasobach wiedzy i informacji

SP7_UW05

wyszukiwać, gromadzić, krytycznie analizować, oceniać, selekcjonować i twórczo użytkować informację zawartą w źródłach drukowanych i elektronicznych, wykorzystując zróżnicowane narzędzia i strategie wyszukiwawcze

SP7_UW06

animować czytelnictwo wśród różnych grup odbiorców, przy wykorzystaniu różnych technik i form pracy

SP7_UW07

formułować i analizować problemy badawcze bibliologii, informatologii, czytelnictwa i dyscyplin pokrewnych

SP7_UW08

przeprowadzić krytyczną analizę

i interpretację wybranych wytworów kultury (tekstów literackich)

P7S _UK

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

prowadzić debatę

posługiwać się specjalistyczną terminologią

SP7_UK01

potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi kręgami odbiorców; posługiwać się różnymi kanałami i technikami komunikacyjnymi (w tym środkami komunikacji elektronicznej), przy użyciu specjalistycznej terminologii bibliotekarskiej w języku polskim i obcym

P7S _UO

kierować pracą zespołu

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach

SP7_UO01

zastosować podstawową wiedzę z zakresu kultury organizacyjnej i zarządzania w bibliotece, instytucjach książki i informacji

P7S _UU

samodzielnie planować i realizować

własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

SP7_UU01

samodzielnie nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa, animacji czytelnictwa, wiedzy o książce i informacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

P7S _KK

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

SP7_KK01

krytycznej oceny komunikatów, tekstów kultury

uznawania znaczenia wiedzy

w rozwiązywaniu problemów poznawczych

i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

SP7_KK02

uczenia się przez całe życie jako warunku powodzenia na rynku pracy, oceny, uzupełniania i aktualizacji swojego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych

SP7_KK03

ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania wiedzy oraz dostosowywania kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy bibliotekarza, pracownika książki i informacji, animatora czytelnictwa

P7S _KO

wypełniania zobowiązań społecznych,

inspirowania i organizowania

działalności na rzecz środowiska społecznego

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

SP7_KO01

wypełniania zobowiązań społecznych, związanych z udostępnianiem książki i informacji;

inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

P7S_KR

odpowiedzialnego pełnienia ról

zawodowych z uwzględnieniem

zmieniających się potrzeb społecznych,

w tym:

- rozwijania dorobku zawodu

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania

zasad etyki zawodowej oraz

działania na rzecz przestrzegania

tych zasad

SP7_KR01

odpowiedzialnego pełnienia ról

zawodowych, rozwijania dorobku zawodu bibliotekarza, pracownika książki i informacji; przestrzegania etosu zawodu oraz zasad etyki zawodowej

……………………………………………………

(pieczątka i podpis dziekana)

Objaśnienia oznaczeń:

*P7S_WG – przykładowy symbol opisu charakterystyk II stopnia PRK

** SP7_WG01– przykładowy symbol efektu uczenia się

SP7 efekty uczenia się dla studiów podyplomowych na poziomie 7 PRK

P7 – poziom PRK

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego

W – wiedza (kategoria opisowa)

W – wiedza (kategoria opisowa)

G – głębia i zakres

K - kontekst

G – głębia i zakres

K - kontekst

U – umiejętności (kategoria opisowa)

U – umiejętności (kategoria opisowa)

W – wykorzystanie wiedzy

K – komunikowanie się

O – organizacja pracy

U – uczenie się

W – wykorzystanie wiedzy

K – komunikowanie się

O – organizacja pracy

U – uczenie się

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)

K – krytyczna ocena

O - odpowiedzialność

R – rola zawodowa

K – krytyczna ocena

O - odpowiedzialność

R – rola zawodowa

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia