Efekty kształcenia

 

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

EFEKTY KSZTAŁCENIA

studiów podyplomowych, zatwierdzone na Radzie Wydziału Filologicznego dnia 28 czerwca 2017,

obowiązują od roku akademickiego 2017/2018

  1. Jednostka prowadząca studia podyplomowe: Wydział Filologiczny UwB
  2. Kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych na poziomie:  7
  3. Umiejscowienie studiów w obszarze/obszarach kształcenia (z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki): nauki humanistyczne, bibliologia i informatologia
  4. Ogólne cele kształcenia:
 

Celem Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa jest przygotowanie absolwenta do pracy na różnego typu stanowiskach związanych z animacją czytelnictwa, przetwarzaniem, opracowaniem, organizowaniem i udostępnianiem dokumentów i informacji; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy w bibliotekach publicznych, naukowych i szkolnych (opcjonalnie). Kompetencje absolwenta mogą być również przydatne w innych instytucjach kultury, takich jak księgarnie, wydawnictwa, archiwa, domy kultury. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

  1. Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego:

W procesie definiowania efektów kształcenia uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne mają umożliwić absolwentom podniesienie kwalifikacji, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanej pracy, a także na znalezienie zatrudnienia w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej i kultury.

  1. Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata): Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów licencjackich i magisterskich (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa). W przypadku wyboru specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz wymagane są kwalifikacje pedagogiczne (specjalizacja jest przeznaczona wyłącznie dla nauczycieli).

Symbol* opisu charakterystyk
II stopnia PRK

OPIS CHARAKTERYSTYK
II STOPNIA PRK

Symbol**

efektu kształcenia

OPIS ZAKŁADANYCH
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

P7S_WG

w pogłębionym stopniu – wybrane

fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące

ich metody i teorie wyjaśniające

złożone zależności między

nimi, stanowiące zaawansowaną

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin

naukowych lub artystycznych tworzących

podstawy teoretyczne,

uporządkowaną i podbudowaną

teoretycznie wiedzę obejmującą

kluczowe zagadnienia oraz wybrane

zagadnienia z zakresu zaawansowanej

wiedzy szczegółowej –

właściwe dla programu kształcenia

SP7_WG01

w pogłębionym stopniu – interdyscyplinarność bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, czytelnictwa i nauk o książce i informacji; wybrane

fakty i zjawiska, metody i teorie wyjaśniające

złożone zależności między

nimi, stanowiące zaawansowaną

wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych, wynikających z programu kształcenia

H_P7S_WG

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju

SP7_WG02

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju

w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię

z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku studiów

SP7_WG03

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, terminologię i metodologię oraz kierunki rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa, informatologii, czytelnictwa i form jego upowszechniania, animacji; normy, procedury i techniki stosowane w różnych obszarach działalności informacyjnej i bibliotekarskiej oraz z zakresu stosowania prawa w bibliotece (ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, podstaw prawa autorskiego oraz prawnych aspektów zarządzania instytucjami informacji i książki)

SP7_WG04

typologię i zadania poszczególnych bibliotek,

rolę i zadania bibliotekarza we współczesnej bibliotece jako instytucji kultury

SP7_WG05

problematykę współczesnego rynku wydawniczo-księgarskiego oraz najważniejszych źródeł informacji o publikacjach

zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych

tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych

właściwych dla kierunku studiów

SP7_WG06

specyfikę typów dokumentów oraz źródła wpływów zbiorów, techniki gromadzenia i selekcji księgozbiorów bibliotecznych oraz podstawowe procesy biblioteczne

SP7_WG07

procesy historycznoliterackie (rodzaje, gatunki literackie oraz reprezentantów poszczególnych epok historycznoliterackich) oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami czytelników i użytkowników informacji

P7S_WK

fundamentalne dylematy współczesnej

cywilizacji

SP7_WK01

Dylematy, potrzeby i zagrożenia współczesnej cywilizacji i kultury

H_P7S_WK

zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości

SP7_WK02

podstawowe zasady i metody zarządzania oraz możliwości ich zastosowania w instytucjach związanych z książką i informacją

H_P7S _WG/K

w pogłębionym stopniu zasady

działania systemów i instytucji

właściwych dla zakresu działalności

zawodowej właściwej dla kierunku studiów

SP7_WG/K01

usługi biblioteczne i informacyjne, przydatność różnych procedur i technik w organizacji bibliotek, instytucji książki i informacji

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

P7S_UW

wykorzystywać posiadaną wiedzę –

formułować i rozwiązywać złożone

i nietypowe problemy i innowacyjnie

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych

warunkach przez:

- właściwy dobór źródeł oraz

informacji z nich pochodzących,

dokonywanie oceny, krytycznej

analizy, syntezy oraz

twórczej interpretacji i prezentacji

tych informacji,

- dobór oraz stosowanie właściwych

metod i narzędzi, w tym

zaawansowanych technik informacyjno-

komunikacyjnych (ICT)

SP7_UW01

wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu animacji czytelnictwa, informacji naukowej i bibliotekarstwa w zadaniach bibliotecznych

SP7_UW02

tworzyć poprawne opisy bibliograficzne i rzeczowe dokumentów oraz redagować spisy bibliograficzne

SP7_UW03

posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi w realizacji zadań zawodowych

SP7_UW04

swobodnie poruszać się w sieciowych zasobach wiedzy i informacji

SP7_UW05

wyszukiwać, gromadzić, krytycznie analizować, oceniać, selekcjonować i twórczo użytkować informację zawartą w źródłach drukowanych i elektronicznych, wykorzystując zróżnicowane narzędzia i strategie wyszukiwawcze

SP7_UW06

animować czytelnictwo wśród różnych grup odbiorców, przy wykorzystaniu różnych technik i form pracy

H_P7S _UW

formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku studiów

SP7_UW07

formułować i analizować problemy badawcze bibliologii, informatologii, czytelnictwa i dyscyplin pokrewnych

przeprowadzić krytyczną analizę

i interpretację wybranych wytworów

kultury właściwych dla studiowanych

nauk z zastosowaniem

twórczej i oryginalnej metody oceny

ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym

SP7_UW08

przeprowadzić krytyczną analizę

i interpretację wybranych wytworów kultury (tekstów literackich)

P7S _UK

komunikować się na tematy specjalistyczne

ze zróżnicowanymi kręgami

odbiorców

SP7_UK01

potrafi posługiwać się różnymi kanałami i technikami komunikacyjnymi (w tym środkami komunikacji elektronicznej)

P7S _UO

kierować pracą zespołu

SP7_UO01

zastosować podstawową wiedzę z zakresu kultury organizacyjnej i zarządzania w bibliotece, instytucjach książki i informacji

P7S _UU

samodzielnie planować i realizować

własne uczenie się przez całe życie

SP7_UU01

samodzielnie nabywać wiedzę i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa, animacji czytelnictwa, wiedzy o książce i informacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

P7S _KK

krytycznej oceny odbieranych treści

SP7_KK01

krytycznej oceny komunikatów, tekstów kultury

uznawania znaczenia wiedzy

w rozwiązywaniu problemów poznawczych

i praktycznych

SP7_KK02

uczenia się przez całe życie jako warunku powodzenia na rynku pracy, oceny, uzupełniania i aktualizacji swojego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych

SP7_KK03

ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania wiedzy oraz dostosowywania kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy bibliotekarza, pracownika książki i informacji, animatora czytelnictwa

P7S _KO

wypełniania zobowiązań społecznych,

inspirowania i organizowania

działalności na rzecz środowiska społecznego

SP7_KO01

wypełniania zobowiązań społecznych, związanych z udostępnianiem książki i informacji;

inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

P7S_KR

odpowiedzialnego pełnienia ról

zawodowych z uwzględnieniem

zmieniających się potrzeb społecznych,

w tym:

- rozwijania dorobku zawodu

- podtrzymywania etosu zawodu,

- przestrzegania i rozwijania

zasad etyki zawodowej oraz

działania na rzecz przestrzegania

tych zasad

SP7_KR01

odpowiedzialnego pełnienia ról

zawodowych, rozwijania dorobku zawodu bibliotekarza, pracownika książki i informacji; przestrzegania etosu zawodu oraz zasad etyki zawodowej

H_P7S _KR

uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form

SP7_KR02

uczestniczenia w życiu kulturalnym, upowszechniania czytelnictwa (w tym czytelnictwa literatury pięknej), docenienia znaczenia literatury pięknej dla rozwoju człowieka i jego wrażliwości estetycznej

……………………………………………………

(pieczątka i podpis dziekana)

Objaśnienia oznaczeń:

* S_P7S_WG – przykładowy symbol opisu charakterystyk II stopnia PRK

** SP7_WG01– przykładowy symbol efektu kształcenia

S - obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych

H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych

P - obszar kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych

X - obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych

T - obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych

SP7 efekty kształcenia dla studiów podyplomowych na poziomie 6 lub 7 PRK

P6 lub P7 – poziom PRK

S – charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego

W – wiedza (kategoria opisowa)

W – wiedza (kategoria opisowa)

G – głębia i zakres

K - kontekst

G – głębia i zakres

K - kontekst

U – umiejętności (kategoria opisowa)

U – umiejętności (kategoria opisowa)

W – wykorzystanie wiedzy

K – komunikowanie się

O – organizacja pracy

U – uczenie się

W – wykorzystanie wiedzy

K – komunikowanie się

O – organizacja pracy

U – uczenie się

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)

K – kompetencje społeczne (kategoria opisowa)

K – krytyczna ocena

O - odpowiedzialność

R – rola zawodowa

K – krytyczna ocena

O - odpowiedzialność

R – rola zawodowa

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia