Efekty kształcenia

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

 

INFORMACJE OGÓLNE

1.      Jednostka prowadząca studia:

Wydział Filologiczny UwB

2.      Umiejscowienie studiów w obszarze/obszarach kształcenia (z uwzględnieniem dziedziny/dziedzin nauki): obszar nauk humanistycznych

3.      Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia uwzględniono  zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego:

W procesie definiowania efektów kształcenia uwzględniono zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne mają umożliwić absolwentom podniesienie kwalifikacji, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanej pracy, a także na znalezienie zatrudnienia w instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej i kultury.

4.      Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata):

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni różnych kierunków studiów (z wyjątkiem informacji naukowej i bibliotekoznawstwa). W przypadku wyboru specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz wymagane są kwalifikacje pedagogiczne.

5. Dodatkowe możliwości: Studia oferują opcjonalną specjalizację nauczyciel-bibliotekarz.

 

 

Symbol

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 

WIEDZA

SP_W01

ma podstawową wiedzę z zakresu: bibliologii, bibliotekarstwa, informatologii, czytelnictwa i form jego upowszechniania, animacji; ma orientację w normach, procedurach i technikach stosowanych w różnych obszarach działalności informacyjnej i bibliotekarskiej oraz z zakresu stosowania prawa w bibliotece (ochrony własności intelektualnej i danych osobowych, podstaw prawa autorskiego oraz prawnych aspektów zarządzania instytucjami informacji i książki)

SP_W02

Wymienia i charakteryzuje usługi biblioteczne i informacyjne, wskazuje przydatność różnych procedur i technik w organizacji bibliotek, instytucji książki i informacji

SP_W03

wymienia i charakteryzuje typy dokumentów gromadzonych w bibliotekach oraz źródła wpływów zbiorów, techniki gromadzenia i selekcji księgozbiorów bibliotecznych oraz charakteryzuje podstawowe procesy biblioteczne

SP_W04

ma uporządkowaną wiedzę na temat współczesnego rynku wydawniczo-księgarskiego oraz najważniejszych źródeł informacji o publikacjach

SP_W05

zna zarys literatury (rodzaje, gatunki literackie oraz reprezentantów poszczególnych epok historycznoliterackich) oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami czytelników i użytkowników informacji

SP_W06

ma wiedzę o podstawowych zasadach i metodach zarządzania oraz możliwościach ich zastosowania w instytucjach związanych z książką i informacją

SP_W07

zna typologię i zadania poszczególnych bibliotek

SP_W08

zna i rozumie rolę i zadania bibliotekarza we współczesnej bibliotece jako instytucji kultury

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

SP_U01

potrafi tworzyć poprawne opisy bibliograficzne i rzeczowe dokumentów oraz redagować spisy bibliograficzne

SP_U02

potrafi wykonywać podstawowe zadania biblioteczne

SP_U03

potrafi posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi w realizacji zadań zawodowych

SP_U04

potrafi posługiwać się różnymi kanałami i technikami komunikacyjnymi (w tym środkami komunikacji elektronicznej)

SP_U05

stosuje podstawową wiedzę z zakresu kultury organizacyjnej w bibliotece

SP_U06

ma umiejętność swobodnego poruszania się w sieciowych zasobach wiedzy i informacji

SP_U07

potrafi wyszukiwać, gromadzić, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację zawartą w źródłach drukowanych i elektronicznych, wykorzystując zróżnicowane narzędzia i strategie wyszukiwawcze

SP_U08

Potrafi animować czytelnictwo wśród różnych grup odbiorców, przy wykorzystaniu różnych technik i form pracy

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SP_K01

wykazuje gotowość do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i rozwijania wiedzy oraz dostosowywania kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy bibliotekarza, animatora czytelnictwa

SP_K02

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i traktuje ją jako warunek powodzenia na rynku pracy, uzupełniania i aktualizacji swojego wykształcenia oraz kompetencji zawodowych

SP_K03

wykazuje postawę aktywną na rzecz upowszechniania czytelnictwa (w tym czytelnictwa literatury pięknej) oraz docenia znaczenie literatury pięknej dla rozwoju wrażliwości estetycznej

SP_K04

ma świadomość interdyscyplinarnego charakteru studiowanej dziedziny oraz jej relacji z innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy


Objaśnienia oznaczeń:

SP (przed podkreślnikiem) – efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia