Plan Studiów Podyplomowych

obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe:

Wydział Filologiczny  UwB

Nazwa studiów podyplomowych:

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału Filologicznego dnia 28 czerwca 2017,

obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018


 

 

Liczba godzin zajęć

Egz. / Zal.

RAZEM W Ć K L S ZT
L.P. NAZWA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu
USOS punkty ECTS na ocenę
1 Biblioteka jako instytucja kultury 0400-SPI-1BIK 1 Zal. 10 10
2 Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji 0400-SPI-1PNB 2 Egz. 20 20
3 Biblioteki cyfrowe i repozytoria 0400-SPI-1BCR 1 Zal. 10 10
4 Historia książki i bibliotek 0400-SPI-1HKB 2 Zal. 15 15
5 Rynek wydawniczy i księgarski 0400-SPI-1RWK 1 Zal. 10 10
6 Czytelnictwo 0400-SPI-1CZY 4 Egz. 30 10 10  10
7 Techniki animacji czytelnictwa 0400-SPI-1TAC 1 Zal. 10 10
8 Historia i recepcja literatury 0400-SPI-1HRL 3 Zal. 20 20
9 Biblioterapia 0400-SPI-2BTR 1 Zal. 10 10
10 Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej 0400-SPI-2CDM 3 Zal. 20 10 10
11 Opracowanie formalne dokumentów 0400-SPI-1OFD 2 Zal. 20 10 10
12 Bibliografia i inne źródła informacji 0400-SPI-2BZI 2 Zal. 15 5 10
13 Opracowanie rzeczowe dokumentów JHP 0400-SPI-2JHP 2 Zal. 15 5 10
14 Opracowanie rzeczowe dokumentów UKD 0400-SPI-2UKD 1 Zal. 10 10  
15 Zbiory biblioteczne i budowa kolekcji 0400-SPI-2ZBK 1 Zal. 10 10
16 Techniki komunikacyjne w bibliotece 0400-SPI-2TKB 2 Zal. 10 10
17 Działalność informacyjna bibliotek 0400-SPI-2DIB 1 Zal. 10 10
18 Prawo w bibliotece 0400-SPI-2PWB 1 Zal. 5 5
19 Marketing i zarządzanie w bibliotece 0400-SPI-2MZB
1
Zal. 10 10
Ogółem 32 260 70 140 50

Specjalizacja: nauczyciel-bibliotekarz (opcjonalna)

Blok przedmiotów: dydaktyka w bibliotece szkolnej

1 Biblioteki szkolne i pedagogiczne 0400-SPI-3BSP 1 Zal. 10 10
2 Edukacja literacka 0400-SPI-3EDL 2 Zal. 20 20
3 Metodyka pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej 0400-SPI-3MET 1 Egz. 15 15
4 Multimedia i Internet w dydaktyce 0400-SPI-3MID 1 Zal. 15 15
5 Metodyka edukacji regionalnej 0400-SPI-3MER 1 Zal. 15 15
6 Systemy informacyjne dla uczniów i nauczycieli 0400-SPI-3SIN 1 Zal. 15 15
7 Praktyki 0400-SPI-3PRA 3 Zal.
Ogółem 10 90 10 50 30
 Słuchacz specjalizacji opcjonalnej nauczyciel-bibliotekarz jest zobowiązany do zaliczenia 60 godz. praktyk zawodowych w bibliotece szkolnej
Ogółem 42 350

 

Objaśnienia skrótów (w kolumnie "liczba godzin"):

W - Wykłady  /  Ć - ćwiczenia  /  K - konwersatoria  /  L - laboratoria  /  S - seminaria  /  ZT - zajęcia terenowe