Praktyki

Praktyki są realizowane zgodnie z Planem Studiów Podyplomowych  Animacji  Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa i trwają nie krócej niż 60 godz. Realizacja praktyk w bibliotece szkolnej jest warunkiem zaliczenia trzeciego semestru Studiów i dotyczy osób, które wybrały specjalizację nauczyciel-bibliotekarz. Za ich zaliczenie przyznaje  się  słuchaczowi  punkty  ECTS, zgodnie z Planem studiów (3 pkt. ECTS).

Podstawą zaliczenia jest wypełniona Karta przebiegu praktyk, pełniąca również funkcję dziennika praktyk. Słuchacze mogą odbywać praktyki w wybranych przez siebie bibliotekach szkolnych. Decyzja dotycząca wyboru miejsca ich odbywania musi być następnie zaakceptowana przez Opiekuna praktyk. Na równi z odbyciem praktyk może być potraktowana: praca zawodowa słuchacza zgodna z charakterem specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz, uczestnictwo w stażach lub wolontariat w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej.

 
 
 

 

CELE ODBYWANIA PRAKTYK

 


Wykształcenie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy
w praktyce


Poznanie specyfiki instytucji (szkoły) oraz biblioteki szkolnej, wewnętrznej organizacji, sposobu gromadzenia dokumentacji, toku
i form pracy czytelnikami oraz przyjętych procedur
i rozwiązań praktycznych


Kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i dobrej organizacji pracy


Rozwijanie kreatywności oraz umiejętności samodzielnego planowania i działania w obliczu problemów związanych z pracą zawodową


Kształtowanie odpowiedzialności za wykonywaną pracę


Kształcenie umiejętności pracy w zespole


Wdrożenie do pracy w wybranym zawodzie


Otwieranie perspektyw przyszłego zatrudnienia

  

 

           

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

 


Architektura, wyposażenie, dokumentacja biblioteki

 

Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja, selekcja i ochrona zbiorów

 

Opracowanie materiałów bibliotecznych

 

Praca z czytelnikiem i użytkownikiem (w tym formy animacji czytelnictwa, działalność wychowawcza i rekreacyjna)

 

Dydaktyka i wspieranie edukacji w bibliotece szkolnej

 

 

 

 

Efekty kształcenia i sposoby weryfikacji - praktyki


A. WIEDZA
1. W wyniku odbycia praktyk słuchacz jest w stanie opisać strukturę organizacyjną, wyposażenie, działalność i tok pracy w bibliotece (m.in. gromadzenie, kształtowanie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, działalność dydaktyczną, wychowawczą, rekreacyjną, itp.).
2. Jest w stanie rozpoznać swoje kompetencje, zainteresowania, predyspozycje oraz perspektywy przyszłego zatrudnienia.
Sposoby weryfikacji: adnotacje w Karcie przebiegu praktyk


B. UMIEJĘTNOŚCI
1. W wyniku odbycia praktyk zawodowych student potrafi zaprezentować specyfikę, strukturę organizacyjną biblioteki i prac bibliotecznych w odniesieniu do biblioteki szkolnej.
2. Potrafi kształtować zasoby biblioteczne (gromadzić, ewidencjonować, selekcjonować zbiory).
4. Potrafi opracowywać materiały biblioteczne.
5. Potrafi stosować zasady udostępniania obowiązujące w bibliotece.
6. Potrafi obsługiwać czytelników i użytkowników biblioteki szkolnej.
7. Potrafi prowadzić działalność wychowawczą, dydaktyczną i informacyjną w bibliotekach przy użyciu różnych technik komunikacyjnych.
8. Potrafi animować czytelnictwo w bibliotece szkolnej.
Sposoby weryfikacji: adnotacje w Karcie przebiegu praktyk


C. KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. W wyniku odbycia praktyk w bibliotece szkolnej słuchacz dostrzega znaczenie etyki zawodowej i dobrej organizacji pracy.
2. Nabywa postawę odpowiedzialności za wykonywaną pracę, umiejętność pracy w zespole, oraz ze specjalnymi grupami użytkowników (z dziećmi, młodzieżą).
3. Nabywa postawę rozumienia potrzeb użytkowników bibliotek szkolnych.
4. Rozumie potrzebę identyfikacji zawodowej.
Sposoby weryfikacji: adnotacje w Karcie przebiegu praktyk