Program Studiów Podyplomowych

I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
  2. Czas trwania studiów podyplomowych: dwa semestry
  3. Profil studiów: ogólnoakademicki
  4. Założenia ogólne:

Celem Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa jest przygotowanie absolwenta do pracy na różnego typu stanowiskach związanych z animacją czytelnictwa, przetwarzaniem, opracowaniem, organizowaniem i udostępnianiem dokumentów i informacji; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy w bibliotekach publicznych i naukowych. Kompetencje absolwenta mogą być również przydatne w innych instytucjach kultury, takich jak księgarnie, wydawnictwa, archiwa, domy kultury. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

  1. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 32

Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 260

  1. Program uchwalony na posiedzeniu RW 15.03.2019, obowiązuje od roku akadem. 2019/2020

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty

Punkty ECTS

Odniesienie do zakładanych efektów uczenia się SPACINiB

Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

1. Biblioteka jako instytucja kultury

1

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_WK01, SP7_UU01, SP7_KO01, SP7_KR01

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

2. Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji

2

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_WG06, SP7_WK01, SP7_UK01, SP7_UW07, SP7_KK02, SP7_KK03, SP7_KO01, SP7_KR01

ocena aktywności na zajęciach, przygotowanie prezentacji, egzamin ustny

3. Biblioteki cyfrowe i repozytoria

1

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW04, SP7_UU01, SP7_KR01

Ocena zadań wykonywanych w trakcie zajęć

4. Historia książki i bibliotek

2

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_UU01, SP7_KK02

zaliczenie ustne

5. Rynek wydawniczy i księgarski

1

SP7_WG01, SP7_WG05, SP7_UU01, SP7_KR01

aktywność, udział w dyskusji, referaty

6. Czytelnictwo

4

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG07, SP7_UW01, SP7_UW06, SP7_UW07, SP7_UU01, SP7_KR01, SP7_KR01, SP7_KK03

ocena aktywności w trakcie zajęć, prace pisemne, egzamin ustny

7. Techniki animacji czytelnictwa

1

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG07, SP7_UW01, SP7_UW06, SP7_KK03, SP7_KO01, SP7_KR01, SP7_KR01

zaliczenie ustne

8. Historia i recepcja literatury

3

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG07, SP7_UW08, SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KR01

zaliczenie ustne

9. Biblioterapia

1

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG07, SP7_UW01, SP7_UW06, SP7_UW08, SP7_KO01, SP7_KR01, SP7_KR01

ocena aktywności w trakcie zajęć, prace pisemne

10. Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej

3

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG07, SP7_UW06, SP7_UW08, SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KR01

ocena aktywności w trakcie zajęć, prace pisemne

11. Opracowanie formalne dokumentów

2

SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW03, SP7_KR01

oceny ćwiczeń, wykonywanych w trakcie zajęć

12. Bibliografia i inne źródła informacji

2

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW04, SP7_UW05, SP7_KR01

praca pisemna, ocena ćwiczeń wykonywanych na zajęciach

13. Opracowanie rzeczowe dokumentów JHP

2

SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW03, SP7_KR01

ocena wykonywanych ćwiczeń na zajęciach, testy pisemne, ocena aktywności

14. Opracowanie rzeczowe dokumentów UKD

1

SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW03, SP7_KR01

zaliczenie ustne, ocena aktywności na zajęciach

15. Zbiory biblioteczne i budowa kolekcji

1

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_WG06, SP7_UU01, SP7_KR01

zaliczenie ustne, przygotowanie referatu

16. Techniki komunikacyjne w bibliotece

2

SP7_WG02, SP7_UK01, SP7_KK01, SP7_KO01, SP7_KR01

zaliczenie ustne, ocena aktywności na zajęciach

17. Działalność informacyjna bibliotek

1

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW01, SP7_UW05, SP7_KK03, SP7_KR01

zaliczenie ustne

18. Prawo w bibliotece i przepisy BHP

1

SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_WK02, SP7_UU01, SP7_KR01

zaliczenie ustne

19. Marketing i zarządzanie w bibliotece

1

SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_WK02, SP7_UO01, SP7_KR01

ocenianie ciągłe, zaliczenie ustne

III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych przewiduje realizację praktyk)

Program nie przewiduje praktyk zawodowych.

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidywanych w planie i programie Studiów