Program Studiów Podyplomowych

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Filologiczny UwB
 2. Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa
 3. Czas trwania studiów podyplomowych: dwa semestry, przy wyborze specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz - trzy semestry

Specjalizacja nauczyciel-bibliotekarz ma charakter opcjonalny, przeznaczona jest wyłącznie dla nauczycieli

 1. Założenia ogólne:

Celem Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

jest przygotowanie absolwenta do pracy na różnego typu stanowiskach związanych z animacją czytelnictwa, przetwarzaniem, opracowaniem, organizowaniem i udostępnianiem dokumentów i informacji; wyposażenie go w wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu bibliotekarza i pracownika informacji. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy w bibliotekach publicznych, naukowych i szkolnych (opcjonalnie). Kompetencje absolwenta mogą być również przydatne w innych instytucjach kultury, takich jak księgarnie, wydawnictwa, archiwa, domy kultury. Program Studiów zapewnia też doskonalenie posiadanych już umiejętności.

 1. Ogólna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji podyplomowych: 32,

dla specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz - 42

 1. Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 260, przy wyborze specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz - 350
 2. Program uchwalony na posiedzeniu RW 28.06.2017, obowiązuje od roku akadem. 2017/2018

II. WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Przedmioty

Punkty ECTS

Odniesienie do zakładanych efektów kształcenia

Sposób weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

1. Biblioteka jako instytucja kultury

1

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_WK01, SP7_UU01, SP7_KO01, SP7_KR01

ocena aktywności na zajęciach, zaliczenie ustne

2. Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji

2

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_WG06, SP7_WK01, SP7_WG/K01, SP7_UW07, SP7_KK02, SP7_KO01, SP7_KR01

ocena aktywności na zajęciach, przygotowanie prezentacji, egzamin ustny

3. Biblioteki cyfrowe i repozytoria

1

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW04, SP7_UU01, SP7_KR01

Ocena zadań wykonywanych w trakcie zajęć

4. Historia książki i bibliotek

2

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_UU01, SP7_KK02

zaliczenie ustne

5. Rynek wydawniczy i księgarski

1

SP7_WG01, SP7_WG05, SP7_UU01, SP7_KR01

aktywność, udział w dyskusji, referaty

6. Czytelnictwo

4

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG07, SP7_UW01, SP7_UW06, SP7_UW07, SP7_UU01, SP7_KR01, SP7_KR02

ocena aktywności w trakcie zajęć, prace pisemne, egzamin ustny

7. Techniki animacji czytelnictwa

1

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG07, SP7_UW01, SP7_UW06, SP7_KK03, SP7_KO01, SP7_KR01, SP7_KR02

zaliczenie ustne

8. Historia i recepcja literatury

3

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG07, SP7_UW08, SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KR02

zaliczenie ustne

9. Biblioterapia

1

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WG07, SP7_UW01, SP7_UW06, SP7_UW08, SP7_KO01, SP7_KR01, SP7_KR02

ocena aktywności w trakcie zajęć, prace pisemne

10. Czytelnictwo literatury dziecięcej i młodzieżowej

3

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG07, SP7_UW06, SP7_UW08, SP7_KK01, SP7_KK02, SP7_KR02

ocena aktywności w trakcie zajęć, prace pisemne

11. Opracowanie formalne dokumentów

2

SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW03, SP7_KR01

oceny ćwiczeń, wykonywanych w trakcie zajęć

12. Bibliografia i inne źródła informacji

2

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW04, SP7_UW05, SP7_KR01

praca pisemna, ocena ćwiczeń wykonywanych na zajęciach

13. Opracowanie rzeczowe dokumentów JHP

2

SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW03, SP7_KR01

ocena wykonywanych ćwiczeń na zajęciach, testy pisemne, ocena aktywności

14. Opracowanie rzeczowe dokumentów UKD

1

SP7_WG03, SP7_UW02, SP7_UW03, SP7_KR01

zaliczenie ustne, ocena aktywności na zajęciach

15. Zbiory biblioteczne i budowa kolekcji

1

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_WG06, SP7_UU01, SP7_KR01

zaliczenie ustne, przygotowanie referatu

16. Techniki komunikacyjne w bibliotece

2

SP7_WG02, SP7_UK01, SP7_KK01, SP7_KO01, SP7_KR01

zaliczenie ustne, ocena aktywności na zajęciach

17. Działalność informacyjna bibliotek

1

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW01, SP7_UW05, SP7_KK03, SP7_KR01

zaliczenie ustne

18. Prawo w bibliotece

1

SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_UU01, SP7_KR01

zaliczenie ustne

19. Marketing i zarządzanie w bibliotece

1

SP7_WG03, SP7_WG04, SP7_WK02, SP7_UO01, SP7_KR01

ocenianie ciągłe, zaliczenie ustne

Specjalizacja: nauczyciel-bibliotekarz

Blok przedmiotów: dydaktyka w bibliotece szkolnej

1. Biblioteki szkolne i pedagogiczne

1

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_WG/K01, SP7_UU01, SP7_KR01

zaliczenie ustne

2. Edukacja literacka

2

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_UW08, SP7_UU01, SP7_KK02, SP7_KR02

zaliczenie ustne

3. Metodyka pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej

1

SP7_WG01, SP7_WG02, SP7_WG03, SP7_WK01, SP7_UW01, SP7_UW06, SP7_UU01, SP7_KR01

Egzamin ustny

4. Multimedia i Internet w dydaktyce szkolnej

1

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW04, SP7_UW05, SP7_UU01, SP7_KR01

ocena aktywności na zajęciach

5. Metodyka edukacji regionalnej

1

SP7_WG01, SP7_UW05, SP7_KR01

zaliczenie ustne, ocena aktywności na zajęciach

6. Systemy informacyjne dla uczniów i nauczycieli

1

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_UW04, SP7_UW05, SP7_UU01, SP7_KK03, SP7_KR01

zaliczenie ustne, ocena aktywności na zajęciach

7. Praktyki w bibliotece szkolnej

3

SP7_WG01, SP7_WG03, SP7_WG/K01, SP7_UW01, SP7_UW03, SP7_UU01, SP7_KK02, SP7_KK03, SP7_KO01, SP7_KR01

ocenianie ciągłe, analiza wpisów opiekuna praktyk z ramienia szkoły w karcie przebiegu praktyk

III. ZASADY, FORMY I WYMIAR ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS (jeżeli program studiów podyplomowych przewiduje realizację praktyk)

Praktyki w bibliotece szkolnej są realizowane zgodnie z Planem Studiów Podyplomowych Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa i trwają nie krócej niż 60 godz. Realizacja praktyk w bibliotece szkolnej jest warunkiem zaliczenia trzeciego semestru Studiów i dotyczy osób, które wybrały specjalizację nauczyciel-bibliotekarz (wyłącznie nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym). Za ich zaliczenie przyznaje się słuchaczowi punkty ECTS, zgodnie z Planem studiów (3 pkt. ECTS). Podstawą zaliczenia jest wypełniona Karta przebiegu praktyk, pełniąca również funkcję dziennika praktyk. Słuchacze mogą odbywać praktyki w wybranych przez siebie bibliotekach szkolnych. Decyzja dotycząca wyboru miejsca ich odbywania musi być następnie zaakceptowana przez Opiekuna praktyk. Na równi z odbyciem praktyk może być potraktowana: praca zawodowa słuchacza zgodna z charakterem specjalizacji nauczyciel-bibliotekarz, uczestnictwo w stażach lub wolontariat w bibliotece szkolnej lub pedagogicznej.

Cele odbywania praktyk

 1. wykształcenie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce;
 2. poznanie specyfiki instytucji (szkoły) oraz biblioteki szkolnej, wewnętrznej organizacji, sposobu gromadzenia dokumentacji, toku i form pracy czytelnikami oraz przyjętych procedur i rozwiązań praktycznych;
 3. kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i dobrej organizacji pracy;
 4. rozwijanie kreatywności oraz umiejętności samodzielnego planowania i działania w obliczu problemów związanych z pracą zawodową;
 5. kształtowanie odpowiedzialności za wykonywaną pracę;
 6. kształcenie umiejętności pracy w zespole;
 7. wdrożenie do pracy w wybranym zawodzie

Ramowy program praktyk

I. Architektura, wyposażenie, dokumentacja biblioteki

II. Uczestnictwo w pracach bibliotecznych

III. Gromadzenie, udostępnianie, ewidencja, selekcja i ochrona zbiorów

IV. Opracowanie materiałów bibliotecznych

V. Praca z czytelnikiem i użytkownikiem (w tym formy animacji czytelnictwa, działalność wychowawcza i rekreacyjna)

VI. Dydaktyka i wspieranie edukacji w bibliotece szkolnej

IV. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidywanych w planie i programie Studiów.